Algemene Voorwaarden

Artikel 1: definities

 • Verkoper: een bedrijf dat vloer bedekkend materiaal te koop aanbiedt, alsmede degene die vloer bedekkend materiaal legt en/of onderhoudt.
 • Vloer bedekkend materiaal: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en kurkvloeren.
 • Koper: degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.

 • Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Overeenkomst: al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

Artikel 2: geldigheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper, wanneer verkoper deze algemene voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan koper heeft overhandigd. Onder overhandigen ook te verstaan het aangetekend meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte.

Artikel 3: door verkoper uitgebrachte offertes

Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige voorraad op het moment van uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort vóór het totstandkomen van een overeenkomst. Indien door verkoper wordt verkocht “zolang de voorraad strekt”, zal dat uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden vloer bedekkend materiaal al dan niet een speciale, bestelling van verkoper is. Dit in verband met de regeling over de annulering, zoals hierna in artikel 18 is weergegeven.

Artikel 4: tot stand komen van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondeling dan wel schriftelijk uitgebrachte offerte en koper het daartoe door verkoper op te maken document heeft ondertekend.

Artikel 5: kleur- en structuurafwijkingen

In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, het dessin en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van een met vloer bedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal. Vloerdelen worden zowel dosse als kwartiers gezaagd geleverd in een willekeurige verhouding.

Artikel 6: wanneer wordt door verkoper geleverd

In de verkoopovereenkomst wordt de week vastgelegd waarin het gekochte vloer bedekkend materiaal aan koper kan worden afgeleverd. Voor deze regeling is gekozen om koper de gelegenheid te geven een juiste planning te maken en op een later tijdstip aan verkoper kenbaar te maken wanneer koper in staat is het gekochte vloer bedekkend materiaal in ontvangst te nemen. Daarom dient koper tenminste drie weken vóór de week waarin de aflevering is gepland aan verkoper kenbaar te maken dat het vloer bedekkend materiaal ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd. Ontvangt verkoper deze mededeling van koper niet, dan bepaalt verkoper naar eigen goeddunken het juiste levertijdstip in de door hem opgegeven week van levering. Verkoper kan in dat geval zelfs besluiten de levering uit te stellen, althans te wachten tot nader van koper vernomen is. Indien het aan koper te wijten is dat de daadwerkelijke levering meer dan drie maanden later dan de in de offerte genoemde levertijd wordt uitgesteld, dan heeft verkoper het recht prijsverhogingen aan koper door te berekenen vanaf het moment van de koopovereenkomst, voor zover prijsverhogingen hebben plaatsgevonden. De hierboven genoemde termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de laatste dag van de week die als week van aflevering in de koopovereenkomst, wordt genoemd. Deze regeling is niet van toepassing indien het vloer bedekkend materiaal vóór de geplande datum door koper is betaald. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 3 maanden heeft verkoper het recht het gekochte vloer bedekkend materiaal bij koper af te leveren en is koper verplicht de overeengekomen prijs te betalen. Op verzoek van koper kan verkoper het vloer bedekkend materiaal voor een termijn van ten hoogste 3 maanden kosteloos in opslag houden, maar koper moet dan wel aan verkoper de koopprijs betalen. In dat geval zal verkoper aan koper een schriftelijke opgave overhandigen, waaruit blijkt dat koper eigenaar is van het gekochte vloer bedekkend materiaal, alsmede de plaats waar dit ligt opgeslagen. Na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn van 3 maanden worden door verkoper opslagkosten in rekening gebracht op basis van €15 per m” per maand.

Artikel 7: wanneer moet koper extra kosten betalen

Extra kosten worden koper in rekening gebracht in de navolgende gevallen:

1. Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het vloer bedekkend materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen, worden transportkosten in rekening gebracht op basis van €1 per kilometer vanaf de vestigingsplaats van verkoper tot aan het adres van de koper, met een minimum van 25 kilometer.

2. Wanneer de overeengekomen startdatum van het project niet wordt gehaald buiten de schuld van Bastel Parket worden kosten bij koper in rekening gebracht in de hoogte van €150,- excl. BTW met een maximum van €500,-.

Artikel 8: door overmacht kan verkoper niet (tijdig) leveren

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachttoestand een einde komt.Bij blijvende overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachttoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft koper de keuze om: hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachttoestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan; de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze aan verkoper kenbaar te maken binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper, waarin deze zich beroept op overmacht. Verkoper sluit daartoe bij de mededeling aan koper een portvrije antwoordenvelop bij. Indien koper niet reageert op de door verkoper gezonden mededeling van overmacht, wordt koper geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmachtsituatie is geëindigd.

Artikel 9: adreswijziging

Indien koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, verhuist, dient hij verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien koper dit verzuimt, dan is koper voor de gevolgen van dat verzuim zelf aansprakelijk. Voor het toepassen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, mag verkoper er vanuit gaan dat het in de koopovereenkomst door koper genoemde adres het juiste adres is, tenzij verkoper een verhuismededeling van koper ontvangt.

Artikel 10: wanneer moet er betaald worden

Betaling van te leveren vloer bedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling (tot maximaal 60% van het factuurbedrag) dan wel aan de chauffeur bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De dag na oplevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de wettelijke rente verschuldigd over de nog niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er niet op de geplande dag worden opgeleverd, om redenen door koper aangegeven, dan is de verzuimtermijn 8 dagen na de geplande datum van oplevering. Blijft betaling ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen de 8 dagen te betalen achterwege en dient verkoper de vordering uit handen te geven, dan is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die door verkoper moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal €250 en maximaal 15% van hel door koper verschuldigde bedrag.

Artikel 11: verkoper kan zekerheid voor de betaling verlangen

Verkoper kan koper zekerheid vragen dat hij zijn betalingsverplichtingen zal nakomen zodra verkoper zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Indien koper niet bereid of niet in staat is deze gevraagde zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan verkoper de overeenkomst ontbinden. Koper kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

Artikel 12: wanneer mag koper de betaling opschorten

Indien koper van mening is dat verkoper niet correct geleverd heeft, dat wil zeggen niet de overeengekomen bestelde hoeveelheid vloer bedekkend materiaal, of niet de overeengekomen soort vloer bedekkend materiaal, of indien het vloer bedekkend materiaal bij aflevering beschadigd is, dan heeft koper het recht zijn betalingsverplichting op te schorten voor ten hoogste 40% van het bedrag van de overeenkomst voor welk bedrag koper door verkoper is gefactureerd. Koper dient verkoper binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van zijn voornemen de betaling op te schorten. In die aangetekende brief dient koper de reden van de opschorting mede te delen. Koper heeft de bevoegdheid tot het opschorten van de betaling, alleen indien hij binnen 14 dagen nadat hem door verkoper bij aangetekende brief is bericht dat zijn klacht is afgewezen, het daaruit voortvloeiende geschil, óf aan de bevoegde rechter voor te leggen, óf het geschil bij de onafhankelijk vloerdeskundige aanhangig heeft gemaakt. Bovendien moet koper het ingehouden bedrag gedeponeerd hebben bij een notaris dan wel aan verkoper een bankgarantie verstrekken, afgegeven door een bank die lid is van de Nederlandse Bankiersvereniging. Koper mag zijn betalingsverplichting tot maximum 40% van het gefactureerde bedrag ook opschorten, indien verkoper de klacht van koper heeft aanvaard en toezegt het euvel binnen één maand te zullen herstellen. Echter, in dat geval moet het ingehouden bedrag ook in depot worden gestort bij een notaris of dient voor het ingehouden bedrag aan verkoper een bankgarantie zoals hierboven omschreven te worden afgegeven. Koper is verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien niet wordt voldaan aan het voorleggen van het geschil aan de bevoegde rechter of de onafhankelijk vloerdeskundige en storting van het depot bij een notaris, dan wel een bankgarantie is afgegeven.

Koper is tevens verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien verkoper de geconstateerde klachten afdoende heeft verholpen. Tenslotte dient koper onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan zodra en naar mate koper bij uitspraak van de bevoegde rechter of de onafhankelijk vloerdeskundige geheel of ten dele in het ongelijk is gesteld.

Artikel 13: wat doet de notaris met het depot

De Notaris is verplicht een door koper onder haar gestort depot onder zich te houden tot het moment dat koper en verkoper aan haar te kennen hebben gegeven dat het geschil is opgelost, dan wel tot het moment dat de rechter of de onafhankelijk vloerdeskundige uitspraak heeft gedaan. De Notaris keert vervolgens het in depot gestorte bedrag uit aan degene, die daarop ingevolge die uitspraak recht op heeft. Indien het in depot gestorte bedrag aan koper dient te worden terugbetaald, wordt aan koper rente vergoed, welke 4% lager is dan het te dien tijde geldende promesse-disconto.

Artikel 14: verkoper blijft eigenaar tot er betaald is

Tot het moment dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde vloer bedekkend materiaal eigendom van verkoper. Het materiaal mag bij niet volledig betaling ook na de nagel vaste verwerking weer worden verwijderd.

Artikel 15: welke garantie verstrekt verkoper

Voor zover door verkoper afgeleverd vloer bedekkend materiaal dat nog niet is gelegd, materiaalfouten vertoont (zoals loslatende toplaag), dan zal verkoper dit kostenloos vervangen binnen 3 weken nadat koper hem hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Bij de aflevering van het vervangende materiaal dient koper het materiaal waarop de klacht betrekking heeft, weer aan verkoper ter beschikking te stellen. Als het vloer bedekkend materiaal, nadat het door verkoper is gelegd, materiaalfouten zou vertonen, is dat naar ervaringsgegevens meestal enige maanden na het leggen. Door verkoper wordt op gelegd vloer bedekkend materiaal een garantie verstrekt van tien jaar tegen optredende leg- en materiaalfouten. Indien de geconstateerde fouten zich beperken tot minder dan 20% van het oppervlak van het geleverde vloer bedekkend materiaal, dan zal dit materiaal door verkoper worden hersteld of indien strikt noodzakelijk vervangen. Wanneer de materiaalfouten de gehele vloer of praktisch gehele vloer betreffen en de vloer door verkoper is gelegd, heeft koper de keuze uit: de vloer te behouden tegen betaling door verkoper van een schadebedrag ter grootte van 25% van de destijds berekende waarde van het vloer bedekkend materiaal minus de te verwachten afschrijving of; Te verlangen dat de vloer door verkoper wordt verwijderd waarna door verkoper een nieuwe vloer van gelijke waarde wordt geleverd en gelegd. Wanneer koper voor een andere kwaliteit kiest welke duurder is, zal koper het verschil in prijs aan verkoper vergoeden; Eveneens zal koper de afschrijving over de gebruiksduur van de te verwijderen vloer aan verkoper moeten vergoeden; Verkoper zal niet gehouden zijn een gehele vloer te verwijderen, een nieuwe vloer aan te leveren en te leggen, alvorens de rechter of de onafhankelijk vloerdeskundige verkoper in het ongelijk heeft gesteld.

Koper dient, indien hij het vloer bedekkend materiaal zelf legt of zelf opdracht geeft door hem gekocht vloer bedekkend materiaal te leggen, de door of vanwege verkoper meegeleverde behandeling-, leg-, afwerk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren; bij gebreke hiervan kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

Garantie wordt enkel verleend bij normaal gebruik in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en winkels. Vochtige en natte ruimtes zijn te allen tijde uitgesloten van garantie. De vloer dient altijd volgens de voorgeschreven en meegeleverde onderhoudsinstructies te worden onderhouden.

 

Garantie bepalingen

 • Garantie wordt uitsluitend verleend wanneer de klacht schriftelijk en inclusief de originele factuur, binnen 30 dagen na constatering is gemeld aan Bastel Parket;
 • Wanneer garantie wordt toegekend zullen eventueek defecte vloerdelen worden hersteld of indien noodzakelijk vervangen. Mocht de betreffende vloer niet meer leverbaar zijn, dan zal door Bastel Parket voor een gelijkwaardig alternatief worden gezorgd;
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen. Arbeidsloon, bijkomende materialen en andere gevolgschade zijn uitgesloten;
 • Garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht;
 • Geschillen voortvloeiend uit de garantie van Bastel Parket kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke vloerdeskundige. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen. Het advies voortkomend uit deze procedure is voor beide partijen bindend.

Uitsluitingen

Verlening van garantie is uitgesloten indien/op/bij:

 • De vloer niet door Bastel Parket is gelegd en/of niet is gelegd volgens de leginstructies;
 • De gebreken reeds zichtbaar waren vóór en/of tijdens het leggen van de vloer;
 • Defecten en/of gebreken welke ontstaan door vocht- en/of waterschade danwel andere oorzaken waar Bastel geen invloed over heeft (overmacht);
 • Defecten en/of gebreken welke zijn ontstaan door onzorgvuldig, onbedoeld of verkeerd gebruik.
 • Onderhoudsinstructies of eerdere waarschuwingen niet zijn opgevolgd;
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden. Kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtagever-schijnselen van de afwerklaag;
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak (bv. deuken, krassen) door onzorgvuldige behandeling. In geval van schade door bijvoorbeeld naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren, etc.
 • Op de afwerking van de vloer wordt geen garantie verleend. De afwerking is sterk onderhevig aan de intensiteit van gebruik en de mate van onderhoud.

Artikel 16: wanneer en hoe moet koper klachten kenbaar maken

Bij de aflevering van het materiaal dient de koper het materiaal te controleren en dient hij bij geconstateerde gebreken of niet voldoen van de kwaliteit dit binnen 8 dagen na aflevering aangetekend schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Het niet voldoen aan de meldingsplicht vestigt het vermoeden dat de koper het geleverde materiaal goedkeurt. De verkoper is in dat geval niet meer gehouden enige klacht betreffende de kwaliteit van het geleverde materiaal in behandeling te nemen. In ieder geval dient koper in het geval van zichtbare materiaalfouten niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan, omdat hij anders buiten de hierboven genoemde garantieregeling te valt. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor, dan is koper verplicht om binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, verkoper daarvan aangetekend schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 17: kan koper annuleren

Tot uiterlijk 6 weken vóór de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden op gronden die koper, als hij dat niet wil, niet aan verkoper kenbaar hoeft te maken. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoop kosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, transportkosten) is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Als de overeenkomst handelt over vloermateriaal dat normaliter in het assortiment van verkoper voorkomt, bedragen die kosten 15% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Gaat het om speciale bestellingen die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen, dan bedragen die kosten 25% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag. Dat het om een speciale bestelling gaat, dient door verkoper wel uitdrukkelijk in de offerte te worden vermeld (zie hiervoor ook artikel 3 (offertes).

Artikel 18: hoe kunnen geschillen aanhangig worden gemaakt

Indien koper of verkoper van mening is dat tussen hen sprake is van een geschil, dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen koper en verkoper, dan kunnen zowel koper als verkoper zich schriftelijk wenden tot een onafhankelijk vloerdeskundige. Wanneer koper besluit een geschil te laten behandelen door de rechter, dan zal verkoper met deze keuze akkoord gaan. Indien verkoper het geschil wenst voor te leggen aan een onafhankelijk vloerdeskundige, zal hij koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. Koper zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, aan verkoper laten weten of hij het geschil inderdaad wil laten behandelen door de onafhankelijk deskundige, dan wel dat hij de voorkeur geeft het geschil aan de rechter voor te leggen: De onafhankelijk deskundige doet een voor beide partijen bindende gerechtelijke uitspraak. De proceskosten van de geschillenprocedure kunnen niet verhaald worden op de wederpartij.

Artikel 19: aanneming van werk

Indien een koper met verkoper een overeenkomst sluit, waarbij door koper aangeduid vloer bedekkend materiaal door verkoper moet worden geleverd en gelegd, is er sprake van een aannemingsovereenkomst. De in de overeenkomst genoemde levertijd is tevens het tijdstip waarop met het leggen van het vloer bedekkend materiaal wordt begonnen. In afwijking van hetgeen bij artikel 10 (betaling) is vermeld, dient betaling van een aannemingsovereenkomst als volgt te geschieden: 60% binnen 14 dagen na het sluiten van de aannemingsovereenkomst; 20% bij het afleveren van het vloer bedekkend materiaal en het begin van de legwerkzaamheden; 20% bij oplevering van de gelegde houten vloer.

Artikel 20: voorwaarden waarop vloeren worden gelegd

Verkoper is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de ondervloer in de ruimste zin des woords (dus inclusief balklagen, leidingen, etc.) in een zodanige staat verkeert en van zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht. Zonodig kan verkoper koper hiervoor de nodige aanwijzingen geven. Koper dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de houten vloer moet worden gelegd, droog en afgesloten is. Indien bij aanvang der werkzaamheden blijkt dat de ondergrond te vochtig is om het vloermateriaal aan te brengen dan zal verkoper het vloermateriaal niet aanbrengen. De verantwoordelijkheid voor een droge ondervloer rust bij de koper. Indien echter door verkoper wordt geconstateerd dat het op grond van een te hoog vochtigheidsgehalte niet verantwoord is de vloer aan te brengen dan zal in overleg met koper een nieuwe termijn worden vastgesteld waarop de vloer zal worden gelegd. Het spreekt voor zich dat koper hierbij rekening zal dienen te houden met de door verkoper opgestelde planning in diens eigen bedrijfsvoering en dat geen onredelijke eisen kunnen worden gesteld. De kosten van eventueel stroomverbruik, dat noodzakelijk is ten behoeve van het leggen van de vloer en de kosten van voor en tijdens het leggen noodzakelijke verwarming, zijn voor rekening van koper. Koper verbindt zich alle instructies op te volgen die verkoper hem geeft ter verkrijging van een goed resultaat van het legwerk. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verwarming, ventilatie en verlichting.

Artikel 21: extra kosten bij het uitvoeren van werkzaamheden

Wanneer niet het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij schuur- en reparatieorders de reistijd, reis- en verblijfkosten voor rekening van opdrachtgever. Wanneer de ondervloer vlak gemaakt moet worden en luiken of uitsparingen in de vloer moeten worden gemaakt; afgewerkte vloeren. moeten worden afgedekt; ruimten moeten worden ontruimd,

meubelen moeten worden versjouwd, bestaande vloerbedekking moet worden opgenomen, materiaal en gereedschap naar andere verdieping moet worden getransporteerd; nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, door of namens koper aan verkoper gedurende de duur van het werk worden opgedragen; legafval zoals zaagsel, stof, lijmemmers etc. moet worden afgevoerd, dan zijn de daaraan verbonden kosten van onder meer materiaal, arbeidsloon, afvoer- en stortingskosten voor rekening van koper. Verkoper zal koper hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

Artikel 22: garantie op gelegde vloeren

Door verkoper gelegde vloeren worden uitsluitend – en wel gedurende tien jaar na het leggen – gegarandeerd tegen materiaalfouten en leggebreken. Indien door koper aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen. Indien koper niet bereid is dan wel niet in staat is om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen, die hebben geleid tot leggebreken of volgens schriftelijke mededeling van verkoper naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot leggebreken, dan vervalt de garantieverplichting van verkoper daarvoor. De garantie tegen leggebreken geldt niet indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze tenminste niet door verkoper is aangebracht; vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen; sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten; constructiefouten in het gebouw. Uitgebreide garantievoorwaarden vindt u in artikel 15.

Artikel 23: eigen verantwoordelijkheid koper

Koper draagt de eigen verantwoordelijkheid voor het op de juiste manier verzorgen/onderhouden van de houten vloer. Hieronder valt o.a. het gebruik van een luchtbevochtiger ter voorkoming van naadvorming bij een te lage luchtvochtigheid, het op de juiste manier toepassen van de geadviseerde onderhoudsmiddelen en het vermijden van schoonmaakmiddelen en/of andere (vloei)stoffen die kunnen leiden tot beschadiging van de vloer. Gevolgschade door nalatig onderhoud en/of het onjuist gebruik van onderhouds- en/of schoonmaakmiddelen valt niet onder de verantwoording van de verkoper.

Artikel 24: wanneer is verkoper/aannemer aansprakelijk

Verkoper aanvaardt de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade bij het uitvoeren der overeen gekomen werkzaamheden, toegebracht aan personen of zaken. Met betrekking tot het verplaatsen van meubilair en andere roerende zaken, nodig om de vloer te kunnen leggen, tot welke handelingen koper hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend toestemming heeft gegeven, wordt echter alle aansprakelijkheid uitgesloten c.q. vrijwaart koper verkoper en zijn personeel tegen alle aanspraken van derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld van verkoper of diens personeel. Is er, nadat het vloer bedekkend materiaal door of namens verkoper is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, dan is de door verkoper te betalen schade beperkt tot het opnieuw leveren van vloer bedekkend materiaal, het legloon en de daarbij te gebruiken hulpmaterialen. Voor verwijderen wordt hier uitgegaan van minimaal 100 m” per dag, voor aanbrengen wordt uitgegaan van minimaal 22 m” per dag. Het lakken van de vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen, dat ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken van vloeren.

Artikel 25: het onderhoud van vloeren

Een overeenkomst met verkoper kan ook inhouden het reinigen, schuren, lakken of anderszins bewerken van vloer bedekkend materiaal. In de offerte zullen de uit te voeren werkzaamheden zo uitvoerig mogelijk worden omschreven. In de orderbevestiging, die aan koper wordt verzonden nadat de offerte is geaccepteerd, wordt het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden, zo exact mogelijk bepaald. Koper dient ervoor te zorgen dat de ruimte, waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, volledig ontruimd en bezemschoon is. Bij het sluiten van een onderhoudsovereenkomst dient 60% van het transactiebedrag vooruit te worden betaald. Het restant dient te worden betaald nadat de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn. Indien de vloer door verkoper moet worden afgelakt, dient koper, nadat het lakken heeft plaatsgevonden, de ruimte absoluut niet te betreden, geen deuren of ramen te openen tot het moment dat de lak is gedroogd of uitgehard, welk moment door verkoper wordt aangegeven.

Artikel 26: volgorde van de werking van deze algemene voorwaarden

Op een overeenkomst zijn in eerste instantie deze algemene voorwaarden artikelen 1 t/m 20 van toepassing. Betreft de overeenkomst aanneming van werk, dan zijn bovendien de artikelen 21 t/m 25 van toepassing, met dien verstande dat bij mogelijke strijdigheid, hetgeen in de artikelen 21 t/m 25 is bepaald, uitgaat boven hetgeen in de artikelen 1 t/m 20 is bepaald. Voor onderhoudsovereenkomsten geldt dat artikelen 1 t/m 10 van toepassing zijn en daarnaast in het bijzonder artikel 26.

Artikel 27: gedeeltelijke nietigheid

Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling, die partijen met hun overeenkomst hadden, het meest dicht benadert.

Artikel 28: welk recht is van toepassing

Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is alleen het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 29: auteursrechten

Deze algemene voorwaarden worden uitgegeven door Bastel Parket en bij haar berust het auteursrecht. Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 30: depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Deze voorwaarden treden in de plaats van eerder gedeponeerde voorwaarden, welke hierbij tevens zijn komen te vervallen.